__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eb2ec":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"eb2ec":{"val":"var(--tcb-skin-color-4)","hsl":{"h":206,"s":0.2727,"l":0.01,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eb2ec":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Uitvaartvereniging

"De Laatste Eer"

Bij een sterfgeval
Voor het aanmelden van een sterfgeval kunt u dag en nacht contact opnemen met


Uitvaartzorg Jochum Wouda te Oosterwolde, tel. 0516-541968

Westera Uitvaartverzorging te Vries, tel. 0592-543082

Laatste nieuws 

Onderwerpen, zoals:

Privacystatement

Op 4 juni 2018 heeft het bestuur een Privacystatement vastgesteld, hetgeen bij de secretaris kan worden opgevraagd.

Contributie

Tijdens de jaarvergadering van 14 april 2022 is besloten de basiscontributie voor 2023 te handhaven. De basiscontributie blijft € 21,--.

Ledenvergadering

U I T N O D I G I N G

Uitvaartvereniging ”De Laatste Eer” Oosterwolde. (www.uitvaartverenigingoosterwolde.nl)

Ledenvergadering op donderdag 25 april 2024 om 20.00 uur in De Miente, Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen vergadering d.d. 3 mei 2023.

4. Jaarverslag secretaris.

5. Financieel verslag penningmeester.

6. Benoemen kascommissie.

7. Vaststellen contributie en ledenvergoeding 2025.

8. Bestuurssamenstelling.

Bestuurssamenstelling over 2023:

Voorzitter: Gerke Jager, sinds 10-04-2014; aftredend en herkiesbaar.

Secretaris: Anna Akkerman-ten Brink, sinds 22-05-2019; aftredend en herkiesbaar.

Penningmeester: Peter Roos, sinds 10-04-2014; aftredend en herkiesbaar.

Lid: Hendrik Hoogenkamp, sinds 04-10-2016; evt. aftredend 2025.

Lid: Nynke Ekkels-Rooks, sinds 16-09-2020;  aftredend.

9. Voornemen fusie DLE Oosterwolde/Langedijke samen met DLE Fochteloo.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.Wat doen we

Welkom op de website van De Laatste Eer

De al meer dan 100 jaar bestaande uitvaartvereniging telt op dit moment rond de 1800 leden. Verreweg het grootste deel van de leden woont in de dorpen Oosterwolde en Langedijke. Daarnaast staan op de ledenlijst nogal wat namen van mensen die in de loop der jaren uit dit gebied naar elders in het land zijn verhuisd, maar die wel lid zijn gebleven van De Laatste Eer.

waarom doen we het

Praktische zaken regelen

De dood is een onderwerp waar veel mensen over het algemeen liever niet al te veel bij stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk. Dat geldt zeker als het gaat om een afscheid door overlijden. Dat brengt heel veel emotie met zich mee. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare komen er in korte tijd veel praktische zaken op de naasten af die geregeld moeten worden om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.

met wie werken wij samen

Samenwerking

Om de uitvaartplechtigheid en alles wat daarbij komt kijken zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt onze vereniging samen met Uitvaartzorg Jochum Wouda te Oosterwolde en met Westera Uitvaartverzorging te Vries. De Laatste Eer heeft aan de Kuipenstreek in Oosterwolde de beschikking over een eigen afscheidshuis, met daarin twee opbaarkamers.

Meer informatie van De Laatste Eer

Onder de verschillende kopjes is informatie te vinden over onze vereniging en andere zaken die met uitvaart en overlijden te maken hebben. Het bestuur van De Laatste Eer hoopt met deze website zowel de leden als niet-leden van de nodige informatie te voorzien.

Impressie Afscheidshuis 

Contact Informatie + locatie

Locatie:
Uitvaartvereniging De Laatste Eer:

Kuipenstreek 7
Oosterwolde

Telefoonnummer: 06-24562854